1157 Akademiska avhandlingar inom psykiatrin i Sverige 1858-2012

Den svenska Kungliga Vetenskapsakademin har uppskattat att sjuklighet i psykiatriska sjukdomar kostar Sverige minst 75 miljarder kronor per år. Anslagen för psykiatrisk forskning utgör endast 0,1- 0,2 procent av vad dessa sjukdomar kostar landet. Svensk cancerforskning får 2 procent av landets kostnader för cancervård, d v s över 10 gånger mer.

Psykiatrisk forskning är således försummad, och utbildning och vård lider. Det föreslogs att den psykiatriska forskningen bör stärkas med 90 miljoner per år för forskning och forskarutbildning [1].

Men hur aktiv har svenska akademisk forskning inom psykiatrin varit hittills? Vi har sammanställt alla 883 svenska avhandlingar försvarade mellan 1858 och 2012 vid ett svenskt universitet psykiatrisk avdelning eller sektion. Dessutom har vi ställt samman 274 akademiska avhandlingar med anknytning till psykiatrin, men försvarade i avdelningar utanför klinisk psykiatri. Informationen visas nu på webbsidan för den svenska Psykiatrifonden. För att underlätta framtida forskning om akademisk forskarutbildning, har varje avhandling tilldelats ett nummer ("P" för psykiatriska avhandlingar och en "PX" för psykiatri-nära titlar), följt av det år då avhandlingen försvarandes, namn universitet och institution, forskarens namn och yrke, avhandlingens titel, och det språk som den publicerades (oftast engelska). En liknande sammanställning är inte tillgänglig vid något bibliotek eller någon svensk organisation. Vi arbetar för att en kopia av varje avhandling skall finnas vid en särskild psykiatrisk sektion vid Medicinhistoriska museet vid universitetet i Uppsala [2].

Den första kvinnan som disputerade i psykiatri var Anna-Lisa Annell, Uppsala 1953, på ”Pertussis in infancy as a cause of behaviour disorders in children” (Sv: "Kikhosta i spädbarnsåldern som en orsak till beteendestörningar hos barn") (P34), och den första icke-läkaren var psykolog Anna-Lisa Myrsten vid Karolinska institutet 1971, på avhandlingen "Effects of alcohol on psychological functions: Experimental studies on non-alcoholic subjects"  (Sv: "Effekter av alkohol på psykologiska funktioner: Experimentella studier på personer som inte använder alkohol" (P91).

De senaste 10 åren har i genomsnitt 35 doktorer försvarat avhandlingar årligen. Under 2012 disputerade 34 för doktorsgraden - 12 var läkare, varav 7 arbetade inom vuxenpsykiatrin (20 %). Den minskande andelen läkare som arbetar inom psykiatrin är ett strategiskt problem.
 

Texten är skriven av:

Hans Ågren, professor emeritus vid Sahlgrenska akademin, Göteborg, hans.agren@gu.se

Lennart Wetterberg, professor emeritus, Karolinska Institutet, Stockholm, lennart.wetterberg@ki.se

 

Referenser

1. Ågren H, Wetterberg L. Upprop: 883 avhandlingar inom psykiatrin i Sverige 1858-2012. Läkartidningen 2013; 110: 1110.

2. Wetterberg L. History of psychiatry in Sweden during a millennium. Nord J Psychiatry. Nord J Psychiatry. 2012; 66 Suppl 1: 42-53.