Med anledning av en donation till Psykiatrifonden riktad enbart mot forskning rörande bipolär sjukdom utlyser fonden anslag till seniora forskare inom detta område. För att komma ifråga krävs omfattande vetenskaplig produktion på internationell nivå rörande bipolär sjukdom. Anslaget ska användas till forskning i Sverige under perioden 2020-2021 och därefter ska vetenskaplig rapport lämnas till fonden. Behöriga att söka är disputerade svenska forskare anknutna till svenskt universitet med flera års postdoktoral forskning. Kliniknära forskning premieras i bedömningen. 700 000 kr är tillgängligt i denna speciella utlysning. Använd vanligt ansökningsformulär och märk ansökan ”Bipoläransökan”. Deadline 15 oktober 2019.


Posted
AuthorTatja Hirvikoski