Psykiatrifonden stödjer psykiatrisk och psykologisk akademisk forskning bland annat genom att årligen dela ut forskningsstipendier.  Yngre odisputerade forskare under handledning eller relativt nydisputerade forskare prioriteras. Eftersom Psykiatrifonden fått ökat stöd under 2015 kunde vi både öka antalet stipendier och höja summan för varje stipendium jämfört med tidigare år.

 

Stipendierna tilldelades i mars i samband med Psykiatrikongressen 2016 till följande personer och deras forskningsprojekt (på bilden från vänster):

• Anna Persson, Beroendecentrum Stockholm: Förbättrad diagnostik och behandling av posttraumatiskt stressyndrom och samtidigt alkoholberoende hos kvinnor.

• Karolin Lindberg, Stockholms Centrum för Ätstörningar: Interpersonellt fungerande vid anorexia nervosa före och efter behandling i en randomiserad och kontrollerad studie.

• Anne-Charlotte Wiberg, Stockholms Centrum för Ätstörningar: Applikation för smartphone som stöd i ätstörningsbehandling.

• Ämma Tangen, Karolinska Institutet: Har kognitiv dysfunktion samband med serotonintransportören 5-HTT och serotoninreceptorn 5-HT1B hos vuxna patienter med egentlig depression?

• Erik Smedler, Karolinska Institutet: Om den patofysiologiska rollen av Cacna1c i psykiatrisk sjukdom.

• Kristoffer Månsson, Linköpings universitet: Hjärnans plasticitet efter kognitiv beteendeterapi för socialt ångestsyndrom.

 

Posted
AuthorTatja Hirvikoski