schalling_martin44sirborn.jpg

Martin Schalling

Professor 
Martin Schalling forskar på mekanismer bakom psykiatriska och metabola sjukdomar för att kunna bidra till bättre diagnostik och prevention samt mer individualiserad behandling. Han har handlett 20 doktorander till disputation och medförfattat 290 publikationer. Forskargruppen omfattar ca 30 personer inkluderande medverkande kliniker. Han har blivit citerad över 17 000 gånger. KI´s forskningsutvärdering (ERA 2011) gav gruppen betyget outstanding. Han är ansvarig för KI´s samarbete med Mayo kliniken och är adjungerad professor vid Sao Paulo Universitetet.